Privacybeleid

Privacy beleid Ideële Stichting Wereldwinkel Leek 2019

Uitgangspunt

Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel  Leek baseert onderstaand privacy beleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel registratie persoonsgegevens

De stichting registreert persoonsgegevens van:

  • vrijwilligers die zijn verbonden aan de stichting
  • klanten van de stichting
  • leveranciers van de stichting
  • relaties van de stichting

De stichting registreert van bovenstaande personen uitsluitend die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Welke gegevens worden in het bestand opgenomen?

Van bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:

  • naam
  • adres, postcode en huisnummer
  • e-mail adres
  • telefoonnummer

Daarnaast worden ook bankrekeningnummers geregistreerd als vrijwilligers onkosten declareren, er op rekening wordt gekocht en als het leveranciers betreft.

Bestanden van personen, incl. emailadressen,  worden digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen in een bestandsmap  waar alleen de bevoegde vrijwilliger(s) van de wereldwinkel toegang toe hebben. De bestandsmap is met een wachtwoord beveiligd. Vrijwilligersovereenkomsten en gespreksverslagen worden schriftelijk bewaard bij het secretariaat. In de winkel ligt een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de vrijwilligers.

De stichting bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden

Nieuwe  vrijwilligers, donateurs e.d., worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacy beleid van de stichting en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij aanmelding schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de stichting. Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Gegevens van klanten:

Wereldwinkel Leek maakt gebruik van klantenkaarten en verstuurt periodiek nieuwsbrieven waardoor van klanten persoonsgegevens worden vastgelegd. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengenoemde doeleinden gebruikt. Bij het inschrijven van een klantenkaart verklaart de klant met een handtekening  akkoord te gaan dat de ingevulde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand.  

Bescherming van gegevens

De stichting maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten jaarlijks een actuele versie. 

Gegevens van vertrokken medewerkers en klanten worden hierdoor niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Vrijwilligersovereenkomsten worden door het secretariaat zodanig beheerd dat alleen het secretariaat toegang heeft tot deze gegevens. 

Beheer van de gegevens

Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het secretariaat. Er zijn door het stichtingsbestuur geen afspraken gemaakt met externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. 

Vragen en klachten

Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur via e-mail : info@wereldwinkelleek.nl. Het bestuur zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen van de klachten.

Leek, versie oktober 2019